Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Wijnen en Dranken (De Bourgondiër)
Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Slijterij en Wijnhandel "De Bourgondiër”
Vestigings- of bezoekadres: Billitonlaan 96, 3131 LL Vlaardingen
Telefoonnummer en tijdstip telefonisch te bereiken: 010-4347212  /  9.00-17.00 uur
E-mailadres: info@wijnenendranken.nl
KvK-nummer: 24298289
BTW-identificatienummer: NL1274.09.737.B.01

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wijnen en Dranken zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. De tekst van deze voorwaarden staat vermeld op onze website. Door koop gaat u akkoord met deze voorwaarden.
2.2 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. 2.3 Het doen van een bestelling houdt in, dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 3. Overeenkomst en aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Wijnen en Dranken zijn vrijblijvend en Wijnen en Dranken behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.
3.2 De prijzen die op de websites worden vermeld, kunnen enigszins afwijken van de prijzen in de winkel (bijvoorbeeld in het geval van aanbiedingen in de winkels). De aanbiedingen die op de website worden vermeld, gelden alleen voor bestellingen die worden bezorgd binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt.
3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Wijnen en Dranken. Wijnen en Dranken is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Door het plaatsen van een bestelling bij Wijnen en Dranken verklaart elke klant minimaal 18 jaar oud te zijn en zonder voorbehoud akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Artikel 4. Levering
4.1 Wijnen en Dranken hanteert een levertijd van 2 tot 9 werkdagen onder voorbehoud van beschikbaarheid.
4.2 Wijnen en Dranken zal de geaccepteerde bestelling uiterlijk binnen 30 dagen na besteldatum uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bestelling vertraging ondervindt, ontvangt de koper hiervan uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
4.3 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Wijnen en Dranken het bedrag dat koper heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
4.4 De door Wijnen en Dranken opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 4.5 De minimale ordergrootte is 1 fles. De kosten van het bezorgen zullen bij koper in rekening worden gebracht conform de tarieven zoals vermeld op onze website. 
4.6 Het is niet mogelijk een bestelling via de websites te annuleren nadat de bestelling door ons is bevestigd. 

Artikel 5. Tarieven en betalingen
5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 5.2 Betaling dient aan Wijnen en Dranken tegen vooruitbetaling door middel van IDEAL te geschieden.
  Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Wijnen en Dranken verschuldigd bent, heeft voldaan. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Mocht dit niet het geval zijn,  dan dient u  Wijnen en Dranken daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf  werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst met Wijnen en Dranken voldoen, heeft Wijnen en Dranken de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 7.2 Indien u een product om welke reden niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Wijnen en Dranken te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

Artikel 8.Herroepingsrecht. Bij levering van producten. 
8.1 Bij de aankoop van producten (via Wijnen en Dranken) heeft koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag van betaling van het product door de koper.
8.2 Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product ongeopend en ongeschonden met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke instructies. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de koper.
8.3 Flessen waarvan het etiket, zegel, capsule, kurk of afsluitdop zijn verbroken of beschadigd worden niet vergoed. Artikelen en producten die op uitdrukkelijk verzoek en die specifiek voor de koper zijn aangeschaft en waarvoor een specifieke prijs is afgesproken kan door koper voor deze producten geen gebruik worden gemaakt van het herroepingsrecht. 
8.4 Indien de koper het schriftelijk overeengekomen bedrag heeft betaald, zal Wijnen en Dranken dit bedrag na ontvangst van de producten zoals in 7.2 omschreven, aan koper binnen 30 dagen na de datum van terugzending of herroeping terugbetalen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Wijnen en Dranken, dan wel tussen Wijnen en Dranken en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Wijnen en Dranken, is Wijnen en Dranken  niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Wijnen en Dranken. 

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Wijnen en Dranken in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Wijnen en Dranken gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Wijnen en Dranken schriftelijk opgave doet van een adres, is  Wijnen en Dranken gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Wijnen en Dranken schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden. 11.2 Wanneer door Wijnen en Dranken gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Wijnen en Dranken deze voorwaarden soepel toepast. 11.3 Wijnen en Dranken is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 11.4 Wijnen en Dranken behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.