Disclaimer

WIJNENENDRANKEN.NL  DISCLAIMER

ALGEMEEN

De Bourgondiër Wijnen en Dranken  (Kamer van Koophandel 24298289), hierna te noemen Wijnenendranken.nl, verleent u hierbij toegang tot wijnenendranken.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. WijnenenDranken.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De Bourgondiër Wijnen en Dranken  spant zich in om de inhoud van wijnenendranken.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op wijnenendranken.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met wijnenendranken.nl

In het geval van overmacht is wijnenendranken.nl  niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor de nakoming van de verplichting jegens de andere partij wordt verhinderd. Hieronder behoren ondermeer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, het niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. De Bourgondiër Wijnen en Dranken behoudt zich het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat wijnenendranken.nl  de verbintenis had moeten nakomen. 

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij  De Bourgondiër Wijnen en Dranken.  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Bourgondiër Wijnen en Dranken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.